top of page

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Bolwerk van het leven verklaar je deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Algemene voorwaarden
 

Artikel 1. DEFINITIES

De definities worden met hoofdletters in deze algemene voorwaarden gebruikt en hebben de betekenis zoals onderstaand aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven:

a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die worden gebruikt door Bolwerk van het leven;

b. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie en / of gegevens, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde informatie en / of gegevens alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, een en ander al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde in de Overeenkomst gespecificeerde Werkzaamheden te verrichten;

d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

e. Opdrachtnemer: Bolwerk van het leven: de eenmanszaak van Maureen Bolwerk, richt zich op training en coaching om mensen mentaal en fysiek in beweging te brengen. Op het gebied van persoonlijke groei, loopbaanbegeleiding, HRM advisering, duurzame inzetbaarheid en sportbegeleiding, zulks in de meest ruime zin des woords. Ingeschreven bij de KVK onder nummer 64226069. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
f. Werknemer: een natuurlijke persoon werkzaam bij en / of verbonden aan Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
g. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanvragen, aanbiedingen, uitgebrachte offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, in de breedste zin van het woord en hoe dan ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt en / of in de toekomst zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit direct of indirect voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een (schriftelijke) overeenkomst en / of opdrachtbevestiging.

3. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdracht- en / of orderbevestiging en / of de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de opdrachtbevestiging opgenomen - en later overeengekomen - voorwaarden ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden gehanteerd en in eventuele nadere Overeenkomsten die tussen partijen gesloten worden, zijn evenzeer van toepassing ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, in de ruimste zin des woords.

6. De onderliggende Overeenkomst – tezamen met deze Algemene Voorwaarden - geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen komen te vervallen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3. BESCHEIDEN OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig ter beschikking te stellen, in een door Opdrachtnemer aan te geven vorm.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte Bescheiden.

3. Het onder lid 3 bepaalde geldt onverkort indien de Bescheiden van derden afkomstig zijn.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.

5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

 

Artikel 4. UITVOERING OVEREENKOMST

1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Opdrachtnemer is volledig vrij in de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en / of door Opdrachtnemer Werknemers en / of derden worden ingeschakeld.

3. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Derde(n) kunnen geen rechten ontlenen aan de Overeenkomst, de inhoud van de verrichte Werkzaamheden en aan de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derde(n) in verband met schade als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

 

Artikel 5. WET- EN REGELGEVING

1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer - onder omstandigheden en afhankelijk van de Overeenkomst - onder meer, doch niet uitsluitend:

a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Het uitvoeren van de Overeenkomst door Opdrachtnemer houdt uitdrukkelijk niet in de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom die bij Opdrachtnemer rusten. Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan tijdens, voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan Opdrachtnemer, behoudens uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen partijen.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de goederen waarin rechten van intellectuele eigendom van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop rechten van intellectuele eigendom rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven te verveelvoudigen, te openbaren en / of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen.

 

Artikel 7. OVERMACHT

1. Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet dan wel niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als het gevolg van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan wordt die verplichtingen zijdens Opdrachtnemer opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat zijdens Opdrachtgever het recht op enige schadevergoeding bestaat en / of zal ontstaan.

 

Artikel 8. HONORARIUM

1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd maal het overeengekomen tarief en eventuele bijkomende (externe) kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

2. Het is Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan om voordat de Werkzaamheden een aanvang nemen dan wel tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden een voorschot te verlangen, zonder opgaaf van redenen. 

3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, de tarieven wijzigen en / of (externe) kosten stijgen, is het Opdrachtnemer toegestaan het overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen en / of de (externe) kosten integraal door te belasten.

4. Het honorarium te vermeerderen met (externe) kosten, wordt maandelijks in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting (btw) afzonderlijk in rekening gebracht. 

 

Artikel 9. BETALINGEN

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, matiging of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van Opdrachtnemer.

3. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig tot betaling overgaat is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten waaronder een vastgesteld bedrag van 15 % van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten, zulks met een minimum van € 500,-.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk (conform artikel 6:7 BW) voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot (conform artikel 8 lid 2 Algemene Voorwaarden) dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen  te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verzoeken terstond (aanvullende) zekerheid  te verschaffen in de door Opdrachtnemer gewenste vorm, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan een pandrecht op huidige en toekomstige goederen en / of een bankgarantie.

6. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd de overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. De verschuldigde bedragen zijn terstond opeisbaar in geval van: liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever, (aanvraag van het) faillissement en / of (voorlopige) surseance van betaling, toelating van Opdrachtgever tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), overlijden van Opdrachtgever, beslag op eigendommen van Opdrachtgever.

 

Artikel 10. TERMIJNEN

1. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

2. Als zich bij de uitvoering van de Overeenkomst een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de grootte van de opdracht met een maximum van € 500,-.

3.Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte welke plaatsvindt tijdens (al dan niet sportieve) begeleiding. Opdrachtgever verklaart in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren. Opdrachtgever is niet op de hoogte van een medische of andere reden waardoor hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training die schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade bekend is geworden althans in ieder geval 10 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn voor een vordering tot schadevergoeding.

5. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Werknemers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties binnen diens onderneming.

 

Artikel 12. OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen op ieder moment schriftelijk de Overeenkomst (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Een opzegtermijn van één maand heeft in ieder geval te gelden als een redelijk opzegtermijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Werkzaamheden zijn voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

2. Indien tot (tussentijdse) opzegging wordt overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken verlies, alsmede op vergoeding van (externe) kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (Werknemers daaronder begrepen).

4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Deze medewerking van Opdrachtnemer geldt slechts indien Opdrachtgever alle onderliggende openstaande declaraties heeft voldaan.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor de overdracht van de werkzaamheden aan derden in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 13. VERVALBEDING

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze (vordering-s)rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 14. GEHEIMHOUDING

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching en/of training.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als de samenleving, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is Bolwerk van het leven niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Bolwerk van het leven is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching en/of training. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

Artikel 15. OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien Opdrachtnemer (en door hem ingeschakelde Werknemers en / of derden) op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en / of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, dan zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, locatie te 's-Hertogenbosch.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 22 oktober 2018.

bottom of page